FANDOM


Large & Small Statues for Home Display

Mini Statues

Cai Shen Statuette Captain of the North Figure Fu Lu Shou Figure
Figure Captain of the north Garden oath


Kunlun Beast Statues

Dragon God Statue   White Tiger Statue
QingLongS PhoenixS WhiteTigerS

Life Size Bronze General Statues - Wei

Cao Cao Zhang He Zhang Liao
Cao cao statue Zhang He Bronze ZhangLiaoF
Zhang Liao(Dwoz) Xiahou Yuan Xu Huang
Walldwozzliaost Walldwozxhouyuanst Walldwozxhuangst

Life Size Bronze General Statues - Wu

Lu Meng Lu Xun Sun Quan
Lu meng statue Lu xun statue Sun quan bronze
Sun Shang Xiang Sun Shang Xiang(DwoZ) Da Qiao
SSXF SSxSt Xiao qiao statue
Sun Quan(Dwoz)
Walldwozsqst

Life Size Bronze General Statues - Shu

Guan Yu Liu Bei Pang Tong
Guan yu bronze Liu bei statue PangTongF
Zhang Fei Zhuge Liang Jiang Wei
Zhang fei statue KongMingF JiangWeiSt
Zhuge Liang(Dwoz)
Walldwozzhlianst

Life Size Bronze General Statues - Jin

Sima Zhao Wang Yuanji Deng Ai
Simazhaostatuejpg Yuanjistatuejpg DengAijpgstatue
Zhong Hui
ZHSt

Life Size Bronze General Statues - Others

Yuan Shao
Yuan Shao bronze


Models

Hu Lao Gate Model A Hu Lao Gate Model B
Hu Lao Place