FANDOM


All Female General Gears


Wei GeneralsEdit

Cao Cao


Cao Pi


Xiahou Dun


Xiahou Dun - Yellow


Zhang Liao


Zhang He


Zhang He - Pink


Zhen Ji


Pang De


Wu GeneralsEdit

Sun Jian


Sun Ce


Sun Quan


Sun Shang Xiang


Zhou Tai


Gan Ning


Gan Ning - Brown


Gan Ning - Green


Xiao Qiao


Lu Meng


Lu Xun


Lu Xun - Purple


Ling Tong
LingTongUniHead LingTongMaleTorso LingTongUniFArm LingTongUniFeet
Sun Shang Xiang(Dwoz)
SSxDwzM3 SSxDwzM2 SSxDwzU1 SSxDwzM4
Da Qiao
DaM2 DaM1 DaU2 DaU1

Shu GeneralsEdit

Zhao Yun


Guan Yu


Zhang Fei


Zhuge Liang


Ma Chao


Ma Chao - Purple


Xing Cai


Pang TongJiang Wei
JiangUH JiangMB JiangUA JiangUF

Jin GeneralsEdit

Zhong Hui
ZhongHuiUH ZhongHuiMB ZhongHuiUA ZhongHuiUF


Wang Yuanji's


Other Forces GeneralsEdit

Lu Bu


Lu Bu - Original


Diao Chan


Diao Chan - Purple


Yuan Shao