FANDOM


Complete List of Generals sorted by factions.Edit

Wei

CaoCao-GeneralMini
CaoPi-GeneralMini
XiahouDun-GeneralMini
XiahouYuan-GeneralMini
DianWei-GeneralMini
XuZhu-GeneralMini
Cao Cao Cao Pi Xiahou Dun Xiahou Yuan Dian Wei Xu Zhu
Broad Sword Twin Blades Scimitar Battle Rod Hand Axe Great Club
No Hyper Armor No Hyper Armor No Hyper Armor No Hyper Armor Hyper Armor Hyper Armor
Peace +10 Peace +10 Distribution +10 Technology +10 Military +10 Commerce +10
Musou +15 Damage +10 Attack +7 Damage +10 Life +15 Damage +10
CaoRen-GeneralMini
XuHuang-GeneralMini
ZhangHe-GeneralMini
ZhangLiao-GeneralMini
ZhenJi-GeneralMini
PangDe-GeneralMini
Cao Ren Xu Huang Zhang He Zhang Liao Zhen Ji Pang De
Buckler Blade Great Axe Iron Claws Pole Blade Flute Twin Picks
No Hyper Armor No Hyper Armor No Hyper Armor No Hyper Armor No Hyper Armor No Hyper Armor
Commerce +10 Technology +10 Commerce +10 Technology +10 Distribution +10 Military +10
Defence +7 Damage +10 Damage +10 Musou +15 Musou +15 Defence +7
GuoJia-GeneralMini
Jia Xu-GeneralMini
WangYi-GeneralMini
CaiWenji-GeneralMini
Wei-GeneralMini
Wei-GeneralMini
Guo Jia Jia Xu Wang Yi Cai Wenji
Orb & Sceptor Chain & Sickle Twin Trishula Harp - -
No Hyper Armor No Hyper Armor No Hyper Armor No Hyper Armor - -
? ? ? Technology + 10 - -
? ? ? Defence + 7 - -Past Scenario Setting General(Rise of Sima Yi)Edit

Jin
Jinlogo
Sima Yi Sima Shi Sima Zhao Wang Yuanji Zhong Hui
Simayi
Simashi
Simazhao
Wangyuanji
Zhonghui
Zhuge Dan Xiahou Ba Deng Ai Guo Huai Cai Wenji
Zhugedan
Xiahouba
Dengai
Guohuai
CaiwenjiShu
Shulogo
Liu Shan Jiang Wei Guan Suo Ma Dai Xing Cai
Liush
Jian
Guans
Madao
Xing
Yue Ying Bao Sanniang
Yues
BaosaWu
Wulogo
Sun Quan Lu Xun Sun Shang Xiang Ding Feng Lian Shi
Sunquas
Luxus
Ssxlo
Dingf
Ifirgot